Ledenvergadering op 1 juni 2023

De voorjaars algemene ledenvergadering (ALV) van onze ijsclub vindt plaats op donderdagavond 1 juni, aanvang 20.00 uur.
Het bestuur nodigt je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Uiteraard vindt de ALV plaats in ons clubgebouw de Bindplaats.

de vorige vergadering

Agenda:

1. Welkom & mededelingen
a. Afmeldingen
b. Ontwikkelingen sinds vorige ALV

2. Begroting nieuwe seizoen
a. Concept begroting 2023-2024, zie bijlage 1.
b. Voorstel hoogte contributie 2023-2024
Besluit ALV: Vaststellen hoogte contributie en begroting 2023-2024

3. Werken aan de toekomst van de VIJC
a. Verslag Denktank Toekomst, zie bijlage 2.
b. Voorstel: Werken aan verbreding activiteitenaanbod VIJC
c. Inrichten commissies:
• Werven & opleiden trainers
• Vergroten betrokkenheid leden
• Realisatie skeelerbaan Vught
Besluit ALV: instemmen met voorstel ‘werken aan verbreding activiteitenaanbod’

4. Wie gaan de vacatures in het bestuur vervullen
a. Portefeuille secretaris (in 2023)
b. Portefeuille voorzitter (uiterlijk 2026)

5. Verslag ALV 16 november j.l.
a. Reacties op en n.a.v. het verslag van de vorige ALV, zie bijlage 3.
Besluit ALV: vaststellen van het verslag

6. Rondvraag & sluiting