ALV 13 december 2023

Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 13 december

Alle VIJC-leden zijn van harte welkom op de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 13 december in de Bindplaats, aanvang 20.00 uur.

De agenda:

ook als .pdf beschikbaar

1. Welkom door de voorzitter

2. Terugblik op het afgelopen jaar

3. Financieel verslag 2022-2023 > bijlage 2: Financiëel verslag en beleid

  • a. Toelichting door de penningmeester
  • b. Bevindingen van de kascontrolecommissie > bijlage 3: Verslag kascommissie
  • c. Besluit: decharge penningmeester
  • d. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie

4. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
Vier bestuursleden zijn aftredend in 2023.
Jos van Haarlem (portefeuille vrijwilligers en evenementen) stelt zich verkiesbaar voor de 2e termijn.
Stephan van Diepen (voorzitter), Ineke Sagasser (secretaris) en Johny Schellings (portefeuille Jeugd) stellen zich niet verkiesbaar voor een volgende termijn.

  • a. Voorstel: herbenoeming Jos van Haarlem voor een 2e termijn
  • b. Oproep voor kandidaten bestuur: voorzitter, secretaris en portefeuille jeugd

5. Voortgang werkzaamheden commissies in kader toekomstvisie
Mondelinge toelichting:

6. Verslag ALV 1 juni 2023 > bijlage 4: concept verslag ALV 1 juni 2023

  • a. Vaststellen van het verslag
  • b. Naar aanleiding van het verslag

7. Rondvraag en sluiting door de voorzitter

 
vergadering